Evidencia emisií a monitoring ovzdušia

Ochrana ovzdušia je dôležitou témou v rámci environmentálnej politiky a zákonných predpisov. Prijatá novela zákona o ochrane ovzdušia obsahuje viac prísnych požiadaviek na evidenciu emisií a monitorovanie kvality ovzdušia. Hlavným cieľom je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia, zníženie celkových emisií a obmedzenie emisií priamo pri zdroji. V našom článku sa pozrieme na to, ako zákon ovplyvňuje podniky, ich povinnosti a ako absolvovanie odborných školení a environmentálne poradenstvo môžu pomôcť pri dodržiavaní nových predpisov.

Zákon o ochrane ovzdušia

Zákon o ochrane ovzdušia je dôležitý pri snahe chrániť kvalitu ovzdušia a pri zmiernení negatívnych environmentálnych vplyvov emisií. Zákon ukladá podnikom povinnosť evidencie a monitorovania svojich emisií, ako aj monitorovania kvality ovzdušia v okolí ich prevádzok. Požiadavky vyplývajúce zo zákona majú za cieľ zlepšiť transparentnosť, zabezpečiť správne nakladanie s emisiami a chrániť zdravie obyvateľov.

Samosprávy sa tiež môžu zapojiť do riadenia kvality ovzdušia: vypracovať programy na zlepšenie kvality ovzdušia, zriadiť nízkoemisnú zónu a taktiež aj obmedziť vykonávanie určitých činností, ako je napríklad drvenie odpadu.

Metódy a techniky monitorovania emisií a kvality ovzdušia

Kvalita ovzdušia je kľúčovým faktorom pre zdravie ľudí i životného prostredia. Znečistenie ovzdušia je veľkým problémom, ktorý môže mať vážne dôsledky, vrátane respiračných ochorení, zhoršenia kvality vody a pôdy a klimatických zmien. Z toho dôvodu je dôležité mať spoľahlivé metódy a techniky na monitorovanie emisií a kvality ovzdušia.

Podniky musia implementovať systémy na meranie emisií ich prevádzok. To zahŕňa inštaláciu senzorov a monitorovanie zariadení, ktoré sledujú emisie rôznych znečisťujúcich látok, ako sú plyny, prach alebo chemické látky.

Okrem toho je potrebné monitorovať kvalitu ovzdušia v okolí prevádzok. To zahŕňa inštaláciu monitorovacích staníc, ktoré sledujú koncentráciu znečistených látok v ovzduší a zhromažďujú údaje o kvalite ovzdušia. Tieto údaje sa následne porovnávajú s limitmi a normami stanovenými v zákone.

Úloha a povinnosti pri monitorovaní emisií pre podniky

Monitorovanie emisií je dôležitou súčasťou environmentálnej zodpovednosti pre podniky. To pomáha podnikom sledovať a riadiť ich vplyv na životné prostredie a zabezpečiť to, že dodržiavajú príslušné environmentálne predpisy a normy.

Podniky majú kľúčovú úlohu pri monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Ich povinnosti zahŕňajú nasledovné:

  1. Evidencia emisií: Podniky musia udržiavať presnú evidenciu svojich emisií vo svojich prevádzkach. Tieto zdroje môžu zahŕňať spálené palivo, procesy výroby, chemické reakcie, ale aj vypúšťanie odpadových vôd alebo emisie z komínov. A zároveň musia zabezpečiť, aby ich merania boli spoľahlivé a správne.
  2. Monitorovanie kvality ovzdušia: Okrem merania emisií musia podniky sledovať aj kvalitu ovzdušia v okolí svojich prevádzok a zabezpečiť, aby ich emisie neohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov.
  3. Správa a hlásenie: Podniky sú povinné spravovať svoje údaje o emisiách a kvalite ovzdušia a poskytovať pravidelné správy a hlásenia príslušným úradom alebo regulačným orgánom. Tieto hlásenia môžu byť ročné, mesačné alebo iné, v závislosti od miestnych predpisov.
  4. Plánovanie a implementácia opatrení: Ak podniky zistia, že ich emisie presahujú stanovené limity alebo sú nejakým spôsobom škodlivé pre životné prostredie, musia vypracovať plán na zníženie emisií.

Školenia a environmentálne poradenstvo

Implementácia nových požiadaviek si vyžaduje aj odbornosť a znalosti. Preto je dôležité, aby podniky poskytovali školenie o ochrane ovzdušia svojim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za monitorovanie a správu emisií. Využiť sa pritom dá ponuka školení týkajúcich sa odpadového hospodárstva, ktoré realizujú špecializované spoločnosti.

 

Zdroj: unsplash.com

Návrat hore